ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Etusivu
 Rekisteröidy
 
Säännöt
 
Tietosuoja
 
 Oikeudellinen huomautus
 Yhteystiedot


Tietosuoja


TIETOSUOJAILMOITUS – HELSINKI LABBET

Tämä asiakirja on kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, artiklat 13, 14 ja 30).

Helsinki LABBETin henkilötietojen käsittely

Helsinki LABBET on tutkimusalusta, jonka kautta kerätään yksityiskohtaisia henkilötietoja vapaaehtoisilta, jotka ovat kirjallisesti ilmaisseet valmiuden vastaanottaa kutsuja Svenska handelshögskolanin järjestämiin talous-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiin päätöksentekokokeisiin.

Helsinki LABBET on tutkimusalusta, jota voidaan hyödyntää tieteellisiin tutkimushankkeisiin. Alustaa hyödyntävät tutkimushankkeet laativat henkilötietojen käsittelytoimista kuvauksen ja informoivat rekisteröityneitä henkilöitä henkilötietojen käsittelystä Svenska handelshögskolanin tietosuojapolitiikan mukaisesti (Privacy and data protection | hanken).

Tutkimushankkeiden tulee lisäksi noudattaa Helsinki LABBETin toimintaohjetta (Laboratory guidelines).

Helsinki LABBET kerää rekisteröidyiltä henkilöiltä seuraavat henkilötiedot (tietueiden kuvaukset):

etunimi
sukunimi
puhelinnumero
sukupuoli
pääaine (jos opiskelija)
ammatti (jos työssäkäyvä)
sähköpostiosoite
vaihtoehtoinen sähköpostiosoite
syntymäpäivä
tietosuojakäytäntöjen ja yleisten koetilannesääntöjen hyväksyntä
tietueen luontipäivä
ilmoittaunut-mutta-poissa krt. lukumäärä
kielitaito
anonyymi koehenkilö id
koesessio_id
koesessio_pvm
koesijanti
osallistuneiden_lkm
ilmoittautuneiden_lkm
koeasetelman_id
koeasetelman_nimi

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimusalustalla

☒ Käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten ja se on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalain 4.1 §:n 3 kohta)

☒ Tutkittavan suostumus (EU 679/2016 6.1 a)

Seuraavia tietoja ei yhdistetä tunnistettaviin henkilötietoihin tutkimusalustalla:

☐ Rotu tai etninen alkuperä
☐ Poliittinen mielipide
☐ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
☐ Ammattiliiton jäsenyys
☐ Geneettiset tiedot
☐ Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
☐ Terveys
☐ Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen
☐ Rikkomukset ja rikostuomiot

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimusalustalta tai sillä suoritettavissa tutkimuksissa ei siirretä tietojasi EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyn Helsinki LABBETin avulla tehdyssä tutkimuksessa tulee aina perustua asianmukaiseen tutkimus- ja datanhallintasuunnitelmaan, ja tutkimuksella on aina oltava vastuuhenkilö. Rekisteröityjä henkilöitä koskevia henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta varten. Rekisteröityjä henkilöitä koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille.

Tunnistettavuuden poistaminen

Helsinki LABBET -tutkimusalustalla tehtävissä tutkimuksissa kerättävä aineisto on pääsääntöisesti anonyymia, ja siten aineisto on automaattisesti anonymisoitu jo perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot on poistettu täydellisesti, ja siten paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja).

Jos alustalla tehtävässä tutkimuksessa poiketaan tästä käytännöstä, on tähän haettava erillinen lupa Svenska handelshögskolanin eettiseltä komitealta. Lisäksi tutkimukseen osallistujia on informoitava asiasta etukäteen Helsinki LABBET -alustalta lähetettävässä osallistumiskutsussa.

Tutkimusalustalla käsiteltävät henkilötiedot suojataan (valitse kaikki toteutettavat vaihtoehdot)

☒ käyttäjätunnuksella
☒ salasanalla
☒ salauksella
☒ alustan käyttäjien rekisteröinnillä

Helsinki LABBETin tutkimusalustalla tehtävissä tutkimuksissa tehdään erillinen tietosuojan vaikutustenarvio, mikäli tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää. Svenska handelshögskolanin tietosuojavastaavaa konsultoidaan vaikutustenarvion tarpeesta ja toteutustavasta.

Helsinki LABBET -tutkimusalustaa käyttäviä tutkijoita koulutetaan tietosuojasta toimintaohjeen avulla.

Henkilötietojen käsittely, kun tutkimusalusta ei enää ole käytössä

Koehenkilörekisteri on voimassa toistaiseksi. Jos henkilö ei ole osallistunut alustalla järjestettyyn kokeeseen kahden vuoden aikana, hänelle lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen viesti, jossa kysytään, haluaako hän poistaa tietonsa rekisteristä. Ylläpitäjä pitää oikeuden poistaa tiedot kuitenkin ilmoittaen poistosta koehenkilölle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoa arkistoinnin kestosta ja paikasta

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja keinot sekä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Helsinki LABBETin rekisterinpitäjä on:

Svenska handelshögskolan, professori Topi Miettinen, topi.miettinen@hanken.fi, puh. +358 40 352 1406, Arkadiankatu 22, PL 479, 00101  Helsinki

Svenska handelshögskolan, laboratoriojohtaja Tuomas Nurminen, management@helsinkilabbet.fi, Arkadiankatu 22, PL 479, 00101  Helsinki

Tietosuojavastaava: Urpo Kaila, urpo.kaila@hanken.fi, vaihde +358 (0)29 431 331.

Yhteyshenkilö: Topi Miettinen, topi.miettinen@hanken.fi
Tuomas Nurminen, management@helsinkilabbet.fi

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään. Rekisteröity henkilö voi myös halutessaan pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos hän kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin Svenska handelshögskolan ei voi käsitellä henkilötietoja, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn henkilön vastustamisoikeuden.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa rekisteröidyn henkilön henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, ts. profilointi, vaan identifioivia henkilötietoja käytetään vain koetilaisuuksien organisoimiseen ja kutsujen lähettämiseen. Varsinaisissa tutkimuksissa kerätty aineisto on anonyymia, sitä ei voida yhdistää identifioiviin henkilötietoihin, ja sitä käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä Svenska handelshögskolanin tietosuojavastaavaan: dpo@hanken.fi.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä tulee ilmoittaa Svenska handelshögskolanin tietosuojavastaavalle: dpo@hanken.fi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON AJANTASAISET YHTEYSTIEDOT: https://tietosuoja.fi/etusivu
Ota yhteyttä: management@helsinkilabbet.fi.